Stanovy

občanského sdružení

MEDICINCLUB, zapsaný spolek

Preambule

Spolek MEDICINCLUB, z.s., je dobrovolným svazem svých členů, fyzických a právnických osob. Je nezávislý na politických stranách a ve své činnosti se řídí principy demokracie. Spolek byl založen ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů jako občanské sdružení a ve smyslu §3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), je ode dne 1.1.2014 považován za spolek podle občanského zákoníku.

Hlavním posláním spolku MEDICINCLUB, z.s. je široká aktivní podpora a propagace zdravého způsobu života, motivace ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti za zdraví, snaha o předcházení vlivu civilizačních zátěží na vlastní zdraví, prevence civilizačních chorob, rozšiřování vzdělání, pomoc při získávání informací medicínského charakteru, vědomé úsilí o uplatňování principů zdraví v osobním životě i ve společnosti, šíření zdravotnické osvěty.
Spolek při vyvíjení své činnosti respektuje obecně platné morální a etické zásady v souladu se základními zájmy společnosti.
Spolek spolupracuje s lékaři a zdravotními ústavy, odborníky z oblasti zdravotnictví a souvisejících oborů, navazuje vztahy s obdobnými organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni.

Hlava I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek I.
Název, sídlo, povaha, působnost

1. Název spolku: MEDICINCLUB, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: Anglická 140/20, Praha 2, PSČ 120 00.
3. IČ: 684 02 309
4. Povaha: Spolek je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.
5. Působnost: Spolek působí na celém území České republiky a států Evropské unie.

Článek II.
Znak

„MEDICINCLUB“, včetně jeho grafického ztvárnění (logotypu) je majetkem spolku a vztahuje se na něj ochrana podle obecně závazných právních předpisů. Tento znak může být zapsán v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Článek III.
Hlavní činnosti spolku

1. Telefonické, elektronické nebo osobní individuální konzultace zdravotních problémů členů s předními odborníky ve všech lékařských oborech.
2. Telefonické, elektronické nebo osobní individuální konzultace klasických i alternativních způsobů léčby s předními farmaceuty.
3. Telefonické, elektronické nebo osobní individuální konzultace problémů z oblasti medicínského práva.
4. Zpřístupnění odborné a populárně naučné medicínské a farmaceutické literatury.
5. Organizace a zprostředkování aktivní prevence v rámci péče o zdraví.
6. Organizace odborných seminářů.
7. Organizace kulturních akcí.
8. Vydávání a rozšiřování klubového periodika „MEDICINCLUB REVUE“.
9. Pořádání a zprostředkování přednášek a dalších odborných akcí.
10. Zajišťování školení odborných spolupracovníků spolku.
11. Pořádání odborných besed a konferencí pro širokou veřejnost.
12. Vydávání a distribuce výchovného a osvětového materiálu.
13. Propagace zdravého životního stylu podporou sportovních aktivit.
14. Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých.
15. Publikační činnost.
16. Organizace ozdravných a sportovních pobytů.
17. Účast na dotacích, grantech a projektech vypisovaných v rámci České republiky, států Evropské unie nebo Evropské unie.
18. Zřizování zájmových skupin, spolupráce se společenskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

Hlava II.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Článek IV.
Druhy členství

Členství ve spolku je:
1. řádné,
2. čestné.

Článek V.
Vznik a zásady řádného členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné na základě osobního přesvědčení a souhlasu se stanovami.
2. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba i právnická osoba.
3. Osoby mladší 15 let se mohou stát členy klubu pouze na základě přihlášky podepsané jejich zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.
4. Předpoklady vzniku členství:
a) právní subjektivita,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) písemná nebo elektronická přihláška o členství,
d) souhlas s posláním a cíli spolku,
e) souhlas se stanovami,
f) zájem zájemce o členství aktivně se podílet na aktivitách spolku,
g) závazek zájemce řádně a včas hradit členské příspěvky.
5. O přijetí za člena spolku rozhoduje představenstvo spolku.
6. Členové spolku jsou povinni hradit členské příspěvky. Výši členských příspěvků stanoví představenstvo spolku vždy na kalendářní rok od 1. ledna příslušného roku. Představenstvo rozhoduje o podmínkách osvobození od hrazení členských poplatků. Prezident spolku může členovi hrazení členských příspěvků prominout.
7. Dokladem členství v klubu je členská karta.

Článek VI.
Ukončení řádného členství

1. Členství je ukončeno:
a) úmrtím člena,
b) zánikem právnické osoby,
c) dobrovolným vystoupením člena písemným nebo elektronickým oznámením zaslaným představenstvu nebo prezidentovi,
d) vyloučením za jednání neslučitelné se stanovami spolku a jinými závaznými akty spolku,
e) nezaplacením členských příspěvků na dané období.
2. O vyloučení člena pro porušení povinností rozhoduje představenstvo spolku.
3. Členství ve spolku končí dnem, ke kterému byl proveden výmaz člena ze seznamu členů.
4. V případě jakéhokoli zániku členství ve spolku nevzniká žádný právní nárok na vrácení již dříve uhrazených členských příspěvků.

Článek VII.
Čestné členství

Prezident může udělit čestné členství fyzické osobě nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o propagaci nebo dosahování cílů spolku podle těchto stanov. S udělením čestného členství musí navrhovaná fyzická nebo právnická osoba projevit předchozí souhlas. Čestné členství lze udělit jak řádnému členovi, který tím neztrácí svá členská práva a povinnosti, tak i fyzické osobě nebo právnické osobě, která není členem a která tím nabývá pouze členská práva. Čestný člen nehradí členské příspěvky. V ostatním je čestné členství rovno členství řádnému. Čestné členství může být čestnému členovi zrušeno prezidentem spolku nebo se ho může držitel vzdát.

Článek VIII.
Práva a povinnosti členů

1. Práva členů spolku jsou:
a) Účastnit se činnosti spolku, užívat a požívat práv a výhod vyplývajících z členství a přispívat podle svých znalostí, schopností a dovedností k hlavní činnosti spolku.
b) Být se svým předchozím souhlasem volen do orgánů spolku.
c) Na požádání být informován o hospodaření spolku.
d) Na svoji žádost obdržet písemné potvrzení vzniku a zániku svého členství s uvedením důvodu zániku.
e) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
f) Účastnit se akcí a srazů spolku včetně rodinných příslušníků.
g) Členové spolku jsou oprávnění vyžádat si osobní či telefonické konzultace při řešení zdravotních problémů z kteréhokoli místa ČR a států EU.

2. Povinnosti členů spolku jsou:
a) Seznámit se se stanovami a s rozhodnutími orgánů spolku, která jsou mu podle stanov sdělena, a dodržovat je. Tato povinnost člena platí i pro změnu stanov.
b) Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s hlavními činnostmi spolku.
c) Svým jednáním a vystupováním chránit dobré jméno spolku.
d) Oznamovat představenstvu veškeré změny související s členstvím ve spolku, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastaly.
e) Platit včas a řádně členské příspěvky.
f) Nezpronevěřit se při výkonu členství, v profesním nebo v občanském životě hlavním činnostem spolku.
g) Dbát o majetek spolku, který mu je přenechán do užívání, s péčí řádného hospodáře.
h) Podle svého nejlepšího vědomí vykonávat činnost v orgánech spolku.
3. Práva, výhody a povinnosti plynoucí ze stanov a činnosti spolku jsou vázány na osobu člena spolku a nejsou převoditelné na jiné osoby a ani nepřecházejí na právní nástupce.
4. Členové mladší 18 let nemají právo být voleni do orgánů spolku a podávat představenstvu návrhy na jeho činnost.

Hlava III.
ORGÁNY SPOLKU

Článek IX.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. Představenstvo (nejvyšší orgán spolku).
2. Prezident (statutární orgán spolku).

Článek X.
Představenstvo

1. Nejvyšším a výkonným orgánem spolku ve smyslu §247 občanského zákoníku je tříčlenné (3) představenstvo.
2. Funkční období člena představenstva spolku je časově neomezené.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu k rukám prezidenta (v případě, pokud by nebyl žádný prezident jmenován nebo ze své funkce odstupoval člen představenstva ve funkci prezidenta, pak k rukám kteréhokoliv člena představenstva), jeho funkce zaniká dnem, který schválí představenstvo jako den zániku funkce, který bude stanoven nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne oznámení odstoupení představenstvu. V případě, kdy představenstvo žádný den zániku funkce neschválí nebo se k projednání této záležitosti nesejde, zaniká funkce odstupujícího člena uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.
4. Člen představenstva může být ze své funkce odvolán, a to na zákaldě rozhodnutí nadpoloviční většiny členů představenstva.
5. Ze svého středu volí prezidenta klubu. Představenstvo může prezidenta odvolat.
6. Pravomoci představenstva:
a) Představenstvo řídí činnost spolku a rozhoduje o všech podstatných otázkách, souvisejících s činností spolku. Svým rozhodnutím může představenstvo pověřit řízením činnosti spolku prezidenta spolku.
b) Projednává a schvaluje každoroční výroční zprávu o činnosti spolku.
c) Projednává a schvaluje každoroční výroční zprávu o stavu hospodaření.
d) Projednává účetní roční závěrku.
e) Projednává návrhy na uzavření smluvních závazků jménem spolku.
f) Projednává a schvaluje plán práce klubu na příští období.
g) Projednává a schvaluje hlavní směry a cíle činnosti spolku.
h) Vydává směrnice, řády a další vnitřní normy závazné pro členy spolku a kontroluje jejich dodržování.
i) Hospodaří s prostředky spolku.
j) Spravuje majetek spolku.
k) Zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost spolku.
l) Stanoví podmínky vzniku členství ve spolku.
m) Stanoví povinnost placení členských příspěvků a zásad pro určení jejich výše.
n) Rozhoduje o podmínkách osvobození od hrazení členských příspěvků.
o) Rozhoduje o přijetí nových členů.
p) Rozhoduje o uložení sankcí členům za porušení povinností.
q) Rozhoduje o změně stanov.
r) Vede seznam členů.
s) Volí a odvolává členy představenstva.
t) Rozhoduje o zániku spolku.

7. Řádné zasedání představenstva se koná 2x ročně.
8. Při přijímání usnesení postupuje představenstvo podle jednacího řádu představenstva.
9. V případě odstoupení nebo zániku členství člena představenstva dojde k volbě nového člena způsobem dle článku X. odst. 5. Kandidáta na člena může navrhnout kterýkoli člen spolku starší 18 let či právnická osoba nebo jakýkoli člen orgánu spolku.
10. Výkon funkce člena představenstva je bezúplatný.
11. Prvními členy představenstva byli:
a) MUDr. Petr Strnad, r.č. 630607/1343, bytem Chuchelská 704/49, 143 00 Praha 4 – Modřany
b) Petr Ullrich, r.č. 660913/0583, bytem Boleslavova 34, 140 00 Praha 4
c) Ing. Dušan Macháček, r.č. 661007/2029, bytem Bítovská 1227, 140 00 Praha 4
12. Současnými členy představenstva spolku jsou:
a) MUDr. Petr Strnad, r.č. 630607/1343, bytem Chuchelská 704/49, 143 00 Praha 4 – Modřany
b) Petr Strnad, r.č. 831031/0162, bytem Jasná 157, Kunice, 251 63
c) Pavel Lojda, r.č. 490913/005, bytem Šumavského 1/1481, 140 00 Praha 4

Článek XI.
Prezident

1. Je individuálním statutárním orgánem spolku.
2. Funkční období prezidenta spolku je pětileté.
3. Prezident reprezentuje klub a jedná jeho jménem navenek.
4. Prezident jedná ve všech věcech samostatně.
5. Svolává a řídí jednání představenstva.
6. Činí veškerá zásadní rozhodnutí a opatření nezbytná k zajištění činnosti spolku.
7. Prezident je oprávněn zřídit funkci tajemníka spolku k zajištění běžné provozní činnosti spolku a tajemníka jmenuje a odvolává.
8. Prezident je v době svojí nepřítomnosti zastoupen tajemníkem klubu, pokud je tato funkce zřízena, nebo pověřenou osobou na základě plné moci.
9. Uděluje a odnímá čestné členství.
10. Promíjí hrazení členských příspěvků jednotlivým členům.
11. Rozhoduje o opravném prostředku v kárném řízení.
12. Po likvidaci spolku a uhrazení veškerých závazků rozhoduje o převedení zbylého majetku na jiný neziskový spolku podobných cílů.

Článek XII.

1. Kontrolní komise spolku není zřízena.

Hlava IV.
ČLENSKÁ SCHŮZE

Článek XIII.

Členskou schůzi svolává k zasedání prezident spolku nejméně jedenkrát do roka.

Prezident spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního komise spolku. Nesvolá-li prezident spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

Zasedání členské schůze se svolává ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) kalendářních dnů a to elektronickou poštou (e-mailem) na adresy k tomuto účelu výslovně sdělené členy spolku. Ve vztahu ke členům spolku, kteří výslovně spolku nesdělili, že chtějí být svoláváni pozvánkou zaslanou na svou e-mailovou adresu, se pozvánka zveřejňuje ve stejné lhůtě na internetových stránkách spolku. Pozvánka obsahuje místo, čas a pořad zasedání.

Článek XIV.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý řádný i čestný člen má jeden hlas.

Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může prezident nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Článek XV.

V ostatních záležitostech se jednání členské schůze řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Hlava V.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Článek XVI.

1. Spolek je neziskovou organizací (není založen za účelem podnikání ani výdělečné činnosti jako své hlavní činnosti).
2. Spolek odpovídá za své závazky svým majetkem. Členové neručí za závazky spolku.
3. Spolek má právo vlastnit, nabývat a pozbývat movitý i nemovitý majetek v souladu s platnými právními předpisy.
4. Majetek spolku je představován jeho fondy, nemovitostmi a movitými věcmi.
5. Představenstvo spolku odpovídá za řádnou evidenci majetku, účetnictví a evidenci v rámci hospodaření.
6. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) sponzorské dary,
c) dotace,
d) granty,
e) dědictví,
f) úroky a jiné výnosy z majetku,
g) příjmy z vlastní činnosti spolku,
h) příjmy z reklamy,
i) příjmy z kulturních a společenských akcí,
j) další příjmy získané v souladu s platnými předpisy.

Hlava VI.
SANKCE

Článek XVII.

1. Jestliže některý z členů svým chováním porušil nebo trvale porušuje zásady a principy, z nichž vychází spolek nebo jiné právní dokumenty spolku, bude s ním vedeno kárné řízení.
2. Kárné řízení vede představenstvo spolku.

3. V kárném řízení se použijí tyto prostředky:
a) písemné napomenutí,
b) výzva k nápravě,
c) vyloučení ze spolku.
4. Proti rozhodnutí představenstva v kárném řízení se může potrestaný odvolat k prezidentovi klubu. Odvolání nemá odkladné účinky.

Hlava VII.
ZMĚNA STANOV

Článek XVIII.

1. O změně stanov rozhoduje představenstvo. Jednání představenstva svolá písemnou pozvánkou prezident spolku nejméně 3 dny před termínem jednání představenstva.
2. Návrh na změnu stanov má právo předložit každý člen spolku starší 18 let nebo právnická osoba, a to prostřednictvím prezidenta spolku.
3. Návrh nového znění stanov nebo dodatku zašle prezident spolku jednotlivým členům představenstva společně s písemnou pozvánkou.
4. K přijetí změny stanov je potřeba souhlasu dvou třetinové většiny všech členů představenstva.
5. Změna stanov je možná rovněž schválením dodatku stanov.
6. Změna znění stanov je účinná vždy dnem následujícím po dni, kdy došlo k schválení jejich změn představenstvem.

Hlava VIII.
ZÁNIK SPOLKU

Článek XIX.

1. Spolek může zaniknout z důvodů a způsobem stanoveným v občanském zákoníku.

Hlava IX.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XX.

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2. Tyto stanovy schválilo představenstvo spolku na svém mimořádném jednání dne 29. dubna 2014. Nové znění nahrazuje dříve zaregistrované stanovy a dodatky.
3. Stanovy se řídí právní úpravou zákona č zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Praze dne 2. listopadu 2009

MUDr. Petr Strnad, člen představenstva, prezident
Petr Strnad, člen představenstva
Pavel Lojda, člen představenstva

   
 
224 912 137
FAX: 224 912 514

Spolupracujeme

Centrum České Medicíny Lázně Hotel Vráž Poliklinika Dolní Břežany Avicena czech medical tours GONA Centrum pohybové medicíny ISCARE I.V.F. a.s.